Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, 2013

Chúc Tụng Chúa

CHÚC TỤNG CHÚA

Xin chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Đấng nhìn thấu các vực thẳm và thống trị các Thiên Thần. Lạy Chúa, các từng trời ca ngợi Chúa và Chúa đáng ca ngợi muôn đời. (Sách Daniel)

Ôi sự khôn ngoan và hiểu biết của Chúa sâu rộng bao la dường nào? Hiểu làm sao được những ý định của Chúa? thấu làm sao được những đường lối bí nhiệm của Chúa? Ai có thể tự hào là mình đã am tường ý nghĩa của Chúa, đã làm cố vấn cho Chúa, hay đã dâng lên Chúa của gì trước để bắt Chúa phải đền đáp lại?

Vì chính Chúa đã dựng nên mọi sự, cai quản mọi sự, và Chúa đã dưng nên mọi người

Ngợi khen Chúa đời đời. Amen. (Rom II, 33-36). 

Bài viết khác