Thứ Hai, 02 Tháng Mười, 2017

Dân Chúa online số 31

Cầu nguyện cho việc Truyền Giáo. Hãy lần hạt mân côi hằng ngày để cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới và chiến tranh sớm kết thúc.

Báo Dân Chúa online khác