Thứ Ba, 26 Tháng Sáu, 2012

Bí tích Xức dầu

Bí tích Xức dầu

 Thưa cha,

 Mới đây con đã dự một nghi lễ xức dầu cho một người bạn. Nhiều người đã lãnh bí tích này, kể cả những người còn trẻ và không có đau ốm chút nào. Thưa cha, như vậy không cần ở trường hợp nguy tử vẫn được xức dầu sao ? Tên đúng của bí tích này là gì ? Con nghe người ta gọi bằng nhiều tên quá.

 Bí tích cho bệnh nhân có ý nghĩa rõ ràng trong khoảng 50 năm vừa qua. Hiến chế về Phụng vụ thánh của Công đồng Vatican II nhìn nhận sự tiến triển của bí tích này khi viết ở số 73 : « bí tích xức dầu, phải gọi chính xác là xức dầu bệnh nhân là một bí tích không phải chỉ dành cho người nguy tử ». Như thế, bí tích này được dành cho người bệnh, nhưng không có nghĩa là người hấp hối. Đoạn văn nền tảng của bí tích xức dầu được rút ra từ thư thánh Giacôbê 5,14 : « có ai ốm đau, hãy tìm các linh mục của Giáo hội đến, để các ngài cầu nguyện và nhân danh Chúa xức dầu cho mình ».

 Theo luật mới về xức dầu bệnh nhân, một cá nhân không cần ở trường hợp nguy tử, nhưng ốm nặng vì bệnh tật hay tuổi già. Vì thế, những người lớn tuổi thường được hưởng bí tích này nhiều hơn, chỉ vì họ thường gặp bệnh tật tuổi già, hoặc đau đớn vì một chứng bệnh. Đàng khác, bệnh tật không chỉ được hiểu theo nghĩa thể lý, vì vậy xức dầu có thể ban cho những người đau khổ về nhiều loại khủng hoảng tinh thần và tình cảm.

 Các hướng dẫn chính thức liên hệ đến bí tích này nêu ra những trường hợp đặc biệt mà người ta có thể lãnh bí tích này : chẳng hạn tuổi già, trước khi giải phẩu và trẻ em bị bệnh… Tất cả những điều ấy diễn tả cho biết không cần đợi đến lúc nguy tử mới có quyền nhận bí tích xức dầu bệnh nhân được.

Lý do gì để được xức dầu ?

 Trong phần nhập đề cuốn « nghi lễ xức dầu và săn sóc mục vụ cho bệnh nhân » kể ra những lý do như sau :

 - Những ai ốm nặng vì bệnh tạt hay tuổi già.

 - Những ai đã được xức dầu, nhưng đang đau đớn vì một bệnh khác, hoặc nếu sự nguy hiểm tăng thêm trong cùng một bệnh.

 - Những ai giải phẫu vì một bệnh nặng.

 - Người già yếu do tuổi tác, cả khi không có bệnh tật nguy hiểm hiện tại.

 - Những trẻ em bệnh, nếu chúng có đủ tuổi khôn để nhận lãnh bí tích xức dầu.

 Ai ban phép xức dầu ?

 Chỉ linh mục mới có quyền ban bí tích xức dầu bệnh nhân. Tuy nhiên, một giáo dân có thể và phải giúp đỡ một người đang ốm nặng, và bệnh có thể chết được. Anh chị em giáo dân giúp người ấy cầu nguyện bằng các kinh Tin, Cậy, Mến. Việc nghe người khác cầu nguyện cũng sẽ an ủi bệnh nhân rất nhiều, vì bệnh nhân không có đủ sức mạnh thể lý và tâm trí để đọc theo.

 Khác biệt giữa xức dầu bệnh nhân và của ăn đàng.

 Người nguy tử có thể và phải lãnh bí tích xức dầu bệnh nhân. Cá nhân người này cần đến mọi lợi ích thiêng liêng và thể lý mà bí tích ban cho. Bởi vậy, bí tích xức dầu không chỉ dành cho người nguy tử hoặc người đang ở trong tình trạng sắp chết. Bí tích thật sự của người nguy tử là bí tích Thánh Thể. Truyền thống Kitô giáo đặt một tên đặc biệt cho người hấp hối rước lễ là « của ăn đàng », nghĩa là một sự gì đó ở với ta và giúp ta trên con đường đi qua sự chết để về cõi vĩnh hằng.

Lm Thêôphilô

Bài viết khác